O društvuStatut

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/2014,  70/2017, 98/2019 i 151/22) i članka 29. Statuta Hrvatskog društva dramskih umjetnika (HDDU), Skupština HDDU-a je na sjednici održanoj putem elektroničke pošte dana 27. travnja 2023. godine donijela

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog društva dramskih umjetnika

Članak 1.

Članak 11. Statuta, stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ciljevi HDDU-a su ostvarivanje i usklađivanje zajedničkih interesa i prava dramskih umjetnika i kontinuirani rad na unapređenju kazališne kulture i razvoju dramske umjetnosti, audiovizualne djelatnosti i kreativne industrije uopće."

Članak 2.

Članak 12. Statuta, stavak 1. b), c), f) i j)  mijenja se i glasi:

"b) Potiče unapređivanje dramske umjetnosti, audiovizualne djelatnosti i kreativne industrije kao dijela opće kulture u Republici Hrvatskoj

 

c) Utvrđuje mjerila vrednovanja programa razvoja dramske umjetnosti, audiovizualne djelatnosti i kreativne industrije uopće

 

f) Potiče i nadzire provedbu akcija i manifestacija od posebnog nacionalnog i lokalnog značaja na području kazališno-scenske umjetnosti,  audiovizualne djelatnosti i kreativne industrije uopće

 

j) Svojim prijedlozima sudjeluje u pripremi i primjeni zakona i sporazuma koji se odnose na dramske umjetnike te brine o njihovim pravima u području izvedbenih umjetnosti, audiovizualnom sektoru i kreativnoj industriji uopće."

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik HDDU-a:

Ivica Pucar

..........................................................................................................................................................................................

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/2014,  70/2017 i 98/2019) i članka 29. Statuta Hrvatskog društva dramskih umjetnika (HDDU), Skupština HDDU-a je na sjednici održanoj putem elektroničke pošte dana 23. lipnja  2021. godine donijela

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog društva dramskih umjetnika

Članak 1.

U članku 30. Statuta iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

"Sjednica Skupštine može se u slučaju više sile, elementarne nepogode, pandemije, epidemije i sličnih izvanrednih okolnosti održati i daljinskim putem (preporučenom poštom te elektronski putem e-pošte, konferencijske veze putem Skype-a, ZOOM-a ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije na daljinu), a u pozivu se članovima Skupštine mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojim će se održati sjednica Skupštine."

Članak 2.

U članku 34. Statuta iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Sjednica Upravnog odbora može se u slučaju više sile, elementarne nepogode, pandemije, epidemije i sličnih izvanrednih okolnosti održati i daljinskim putem (preporučenom poštom te elektronski putem e-pošte, konferencijske veze putem Skype-a, ZOOM-a ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije na daljinu), a u pozivu se članovima Upravnog odbora mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojim će se održati sjednica Upravnog odbora."

Članak 3.

U članku 41. Statuta iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Sjednica Nadzornog odbora može se u slučaju više sile, elementarne nepogode, pandemije, epidemije i sličnih izvanrednih okolnosti održati i daljinskim putem (preporučenom poštom te elektronski putem e-pošte, konferencijske veze putem Skype-a, ZOOM-a ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije na daljinu), a u pozivu se članovima Nadzornog odbora mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojim će se održati sjednica Nadzornog odbora."

Članak 4.

U članku 45. Statuta iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Sjednica Etičkog povjerenstva može se u slučaju više sile, elementarne nepogode, pandemije, epidemije i sličnih izvanrednih okolnosti održati i daljinskim putem (preporučenom poštom te elektronski putem e-pošte, konferencijske veze putem Skype-a, ZOOM-a ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije na daljinu), a u pozivu se članovima Etičkog povjerenstva mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojim će se održati sjednica Etičkog povjerenstva."

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica HDDU-a:

Perica Martinović

...........................................................................................................................................................................................

Novi Statut HDDU-a stupio je na snagu 8. rujna 2017. godine rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

 

 

 

S T A T U T


Hrvatskog društva dramskih umjetnika

Zagreb, rujan 2015.

 

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14) te članka 21. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog društva dramskih umjetnika, Skupština Hrvatskog društva dramskih umjetnika, na svojoj sjednici održanoj
30. rujna 2015., donosi

 

S T A T U T

HRVATSKOG DRUŠTVA DRAMSKIH UMJETNIKA

 

 

Predmet uređenja

 

Članak 1.

 

Statutom Hrvatskog društva dramskih umjetnika (u daljnjem tekstu: HDDU) uređuju se:

 

 • naziv i sjedište HDDU-a
 • teritorijalno djelovanje
 • zastupanje
 • izgled pečata i znaka
 • područje djelovanja u skladu s ciljevima
 • ciljevi
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 • način osiguranja javnosti djelovanja
 • uvjeti i način učlanjivanja te prestanak članstva
 • prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova
 • način vođenja popisa članova
 • tijela HDDU-a, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar HDDU-a
 • Stručna služba HDDU-a
 • nadzor nad radom HDDU-a
 • imovina, način stjecanja i raspolaganje imovinom
 • prestanak postojanja HDDU-a
 • izbor i opoziv likvidatora
 • postupak raspodjele imovine u slučaju prestanka postojanja HDDU-a i
 • druge odredbe od značaja za HDDU

 

 

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

Naziv

 

Članak 3.

 

(1) Naziv udruge glasi: Hrvatsko društvo dramskih umjetnika.

 

(2) Skraćeni naziv udruge glasi: HDDU.

 

(3) Uz naziv na hrvatskom jeziku, HDDU ima naziv i na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian association of drama artists.

 

(4) HDDU djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom koji je određen ovim Statutom.

 

 

Sjedište

 

Članak 4.

 

(1) Sjedište HDDU-a je u Zagrebu.

 

(2) Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor HDDU-a.

 

 

Pravna osobnost

 

Članak 5.

 

(1) HDDU je udruga osnovana u skladu sa Zakonom o udrugama, ima svojstvo pravne osobe te je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

(2) HDDU je neprofitna pravna osoba.

 

 

Teritorijalno djelovanje

Članak 6.

 

(1) HDDU djeluje na području Republike Hrvatske.

 

(2) HDDU se može učlanjivati u međunarodne udruge i druge organizacije i ostvarivati suradnju.

 

 

Zastupanje

 

Članak 7.

 

(1) HDDU zastupa predsjednik i tajnik HDDU-a.

 

(2) Predsjednik i tajnik ili osoba koju ovlasti Upravni odbor HDDU-a mogu za vrijeme odsutnosti poslove zastupanja putem punomoći prenijeti na treću osobu.

 

 

Izgled pečata i znaka

 

Članak 8.

 

(1) HDDU se u pravnom prometu koristi pečatom okruglog oblika promjera 33 mm s upisanim nazivom HRVATSKO DRUŠTVO DRAMSKIH UMJETNIKA - Zagreb u koncentriranim krugovima oko skraćenog naziva HDDU-a koji se nalazi u sredini pečata.

 

(2) Ako HDDU rabi više pečata istovjetnog promjera, svaki od tih pečata mora biti označen rednim brojem. Redni broj stavlja se u pečat iznad skraćenog naziva HDDU-a.

 

(3) HDDU također ima pečat pravokutnog oblika s upisanim nazivom i sjedištem.

 

(4) Znak (logotip) HDDU-a su dvije kazališne maske tamnocrvene boje koje u sredini imaju skraćeni naziv HDDU (malim tiskanim slovima) u bijeloj boji.

 

 

Ustrojstvo Udruge

Članak 9.

 

(1) HDDU organizira svoje ogranke. Ogranci se u pravilu organiziraju na teritorijalnom principu.

 

(2) Ogranci se mogu formirati u svakoj sredini u kojoj radi i profesionalno djeluje najmanje sedam članova HDDU-a.

 

(3) Odluku o organiziranju ogranka donosi Upravni odbor HDDU-a, ako u pojedinom mjestu - mjestu prebivališta/boravišta ima najmanje sedam članova HDDU-a (zaposlenih i samostalnih dramskih umjetnika: glumaca, redatelja, dramaturga, dramskih pisaca/scenarista, umirovljenih dramskih umjetnika, kostimografa, scenografa, skladatelja scenske glazbe, kreatora lutaka, oblikovatelja svjetla i kazališnih producenata).

 

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u Gradu Zagrebu se u svakom kazalištu kao i na Akademiji dramske umjetnosti te u Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), gdje je najmanje sedam zaposlenih članova HDDU-a, može organizirati posebni ogranak.

 

(5) Osim teritorijalno organiziranih ogranaka, u HDDU-u se formiraju sljedeći ogranci:

 

a)      Ogranak samostalnih umjetnika

b)      Ogranak umirovljenika

c)      Ogranak dramskih pisaca i scenarista

d)      Ogranak članova koji su zaposleni, ali na mjestu zaposlenja nemaju uvjete za osnivanje ogranka te članova koji su nezaposleni, a nisu niti u jednom drugom ogranku

e)      Ogranak mladih i

f)       Ogranak kazališnih producenata

(6) Ogranci djeluju na području Republike Hrvatske.

 

(7) Odluku o osnivanju ogranka donosi Upravni odbor HDDU.

 

(8) Ogranci HDDU nemaju pravnu osobnost.

 

Članak 10.

 

(1) Svi članovi ogranka predstavljaju Skupštinu ogranka.

 

(2) Skupština ogranka bira iz redova svojih članova Predsjednika ogranka koji ih predstavlja.

 

(3) Upravni odbor HDDU-a može na temelju specijalne punomoći ovlastiti Predsjednika ogranka i za zastupanje u postupcima i predmetima koji se tiču navedenog ogranka.

 

(4) Skupština ogranka može izabrati i Izvršni odbor ogranka.

 

(5) Izvršni odbor ogranka čine Predsjednik ogranka i još najmanje dva člana ogranka izabrana na sjednici Skupštine ogranka.

 

(6) Izvršni odbor ogranka provodi odluke Upravnog odbora te djeluje na koordinaciji rada članova ogranka na području za koje je ogranak osnovan.

 

(7) Skupština ogranka može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina svih članova navedenog ogranka.

 

(8) Odluke se na Skupštini ogranka donose natpolovičnom većinom prisutnih članova ogranka.

 

 

Ciljevi

 

Članak 11.

 

Ciljevi HDDU-a su ostvarivanje i usklađivanje zajedničkih interesa i prava dramskih umjetnika i kontinuirani rad na unapređivanju kazališne kulture i razvoju dramske umjetnosti.

 

HDDU sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti.

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Članak 12.

 

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva HDDU obavlja sljedeće djelatnosti:

 

a)      Potiče i organizira međusobnu suradnju svih članova u svrhu unapređivanja dramskog rada, autorske zaštite i profesionalne etike te predlaže programe kazališnog razvoja u Republici Hrvatskoj

b)      Potiče unapređivanje dramske umjetnosti kao dijela opće kulture u Republici Hrvatskoj

c)      Utvrđuje mjerila vrednovanja programa razvoja dramske umjetnosti

d)      Njeguje i potiče razvijanje etike umjetničkog poziva

e)      Razvija suradnju sa sličnim društvima, udruženjima, zajednicama, kulturno - prosvjetnim i odgojnim institucijama i gospodarskim subjektima

f)       Potiče i nadzire provedbu akcija i manifestacija od posebnog nacionalnog i lokalnog značaja na području kazališno-scenske umjetnosti

g)      Organizira i provodi manifestacije i festivale od nacionalnog značaja: Nagradu hrvatskog glumišta u Zagrebu i Festival glumca u Vukovarsko-srijemskoj županiji

h)      Pruža pomoć članovima u rješavanju svih pitanja vezanih uz profesionalnu, kulturnu i društvenu djelatnost

i)       Skrbi o svojim bolesnim članovima i članovima slabijeg materijalnog statusa te daje financijsku potporu za pogrebne troškove svojih članova i članova njihove uže obitelji iz vlastitih sredstava solidarnosti

j)       Svojim prijedlozima sudjeluje u pripremi i primjeni zakona i sporazuma koji se odnose na dramske umjetnike te brine o njihovim pravima

k)      Potiče razvoj međunarodne suradnje na području dramske umjetnosti i aktivno sudjeluje u radu FIA-e (International Federation of Actors)

l)       Skrbi i aktivno sudjeluje u ostvarivanju prava svojih članova - samostalnih dramskih umjetnika

m)   Djeluje u skladu s posebnim zakonom i aktima nadležnih tijela

n)      Vodi evidenciju članstva te prikuplja i evidentira podatke o umjetničkom djelovanju svojih članova u svrhu uvida u cjelokupnu djelatnost HDDU-a

o)      Skrbi o stalnom stručnom i umjetničkom razvoju i afirmaciji svojih članova te predlaže svoje članove za dodjelu društvenih i umjetničkih priznanja na nivou gradova ili Republike Hrvatske

p)      Dodjeljuje priznanja za obljetnice umjetničkog djelovanja te druga prigodna priznanja članovima unutar HDDU-a

r)       Potiče prikupljanje dokumentacijskog materijala i financijskih sredstava za izdavanje leksikona dramskih umjetnika i objavljivanje na internetskim stranicama

s)      Izdaje vlastita tiskana i elektronička izdanja (časopis "Hrvatsko glumište", monografije, dramski tekstovi, i sl.).

t)

Način osiguranja javnosti djelovanja

Članak 13.

 

(1) Djelovanje HDDU-a je javno.

 

(2) HDDU o svom radu obavještava svoje članove i/ili javnost na sjednicama tijela HDDU-a, putem časopisa "Hrvatsko glumište" i/ili na drugi primjeren način (obavijestima na oglasnoj ploči, internetskoj stranici, elektroničkom poštom, pisanim putem, putem sredstava javnog priopćavanja, organiziranjem tiskovnih konferencija i drugim sredstvima komunikacije).

 

(3) Javnost se može samo iznimno isključiti sa sjednice tijela HDDU-a:

 

a)      kad se radi o zaštiti osobnih podataka ili

b)      kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela HDDU-a

 

 

Uvjeti i način učlanjivanja te prestanak članstva

 

Članak 14.

(1) Članom HDDU-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji stvaralački djeluje na području dramske umjetnosti.

(2) Članstvo u HDDU-u može biti redovno i počasno.

(3) Redovnim članom HDDU-a može postati:

a)      dramski umjetnik koji ima završenu Akademiju dramske umjetnosti (akademski glumac, redatelj, dramaturg, kazališni producent), odnosno dramski umjetnik koji ima završen dodiplomski studij (akademski naziv sveučilišni prvostupnik - baccalaureaus) ili diplomski studij (akademski naziv magistar umjetnosti ) - glumac, redatelj, dramaturg, kazališni producent

b)      dramski umjetnik koji ima završen dvogodišnji poslijediplomski specijalistički studij (akademski naziv sveučilišni specijalist glume, medija, kulture - univ. spec. art.) uz dokaz da se najmanje dvije godine aktivno i profesionalno bavi dramskom umjetnošću

c)      dramski umjetnik koji nema stručnu spremu iz stavka 3. točaka a) i b) ovoga članka, ako se aktivno i profesionalno bavi dramskom umjetnošću najmanje pet godina i ako je kroz to vrijeme ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada

d)      umjetnik - dramski pisac/ scenarist ako ispunjava uvjete koje propisuje Ogranak dramskih pisaca i scenarista pri HDDU i ako je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada

e)      dramski umjetnik koji ima nostrificiranu ispravu o završenoj školskoj ustanovi s područja dramske umjetnosti u inozemstvu i ako je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada ili

f)       kostimograf, scenograf, kreator lutaka, skladatelj scenske glazbe i oblikovatelj svjetla pod uvjetom da se najmanje pet godina profesionalno bavi poslovima vezanim uz dramsku umjetnost, odnosno da je ostvario najmanje deset umjetničkih scenskih ostvarenja te da je ostvario zapažene umjetničke rezultate, uz podnošenje materijalnih dokaza da živi od umjetničkog rada

(4) Počasnim članom HDDU-a može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva HDDU-a i razvoju dramske umjetnosti u Republici Hrvatskoj.

(5) Odluku o počasnom članstvu donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

(6) Osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske može iznimno postati članom HDDU-a ako stvaralački djeluje u Republici Hrvatskoj, ako ispunjava uvjete iz stavka 3. ovoga članka te ako ima odobren privremeni ili trajni boravak na teritoriju Republike Hrvatske.

(7) Odluku o prijemu u članstvo stranog državljana donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština HDDU-a.

Članak 15.

(1) Osoba koja želi postati članom HDDU-a podnosi pismeni zahtjev Upravnom odboru. Uz zahtjev prilaže dokaze da ispunjava uvjete iz članka 14. ovoga Statuta.

(2) O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor HDDU-a.

(3) Osoba kojoj je zahtjev za prijem u članstvo odbijen može izjaviti žalbu Nadzornom odboru u roku od 30 dana od primitka odluke Upravnog odbora. O žalbi odlučuje Nadzorni odbor na prvom redovitom zasjedanju.

Članak 16.

Redovno i počasno članstvo u HDDU prestaje:

a)       svojevoljnim istupanjem iz članstva

b)       isključenjem iz članstva ili

c)       smrću člana

Članak 17.

(1) Član HDDU-a može biti isključen ako:

a)       svojim ponašanjem šteti ugledu dramskih umjetnika

b)       ne ispunjava svoje obveze člana HDDU-a

c)       se bez opravdanih razloga ne bavi umjetničkom djelatnošću duže od tri godine

d)       ne plati članarinu duže od jedne godine ili

e)       se teže ogriješi o dužnosti utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima HDDU-a

(2) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na svoju inicijativu ili na prijedlog Etičkog povjerenstva.

(3) Isključeni član ima pravo žalbe Nadzornom odboru u roku 30 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora. O žalbi odlučuje Nadzorni odbor na prvom redovitom zasjedanju.

(4) Isključenje se odgađa ako je protiv odluke o isključenju podnesena žalba.

Članak 18.

(1) Počasni član HDDU-a može biti isključen ako:

a)      svojim ponašanjem šteti ugledu dramskih umjetnika

b)      ne ispunjava svoje obveze člana HDDU-a, ili

c)      se teže ogriješi o obveze utvrđene ovim Statutom ili drugim aktima HDDU-a

(2) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na svoju inicijativu ili na prijedlog Etičkog povjerenstva.

(3) Isključeni član ima pravo žalbe Nadzornom odboru u roku 30 dana od dana primitka odluke Upravnog odbora. O žalbi odlučuje Nadzorni odbor na prvom redovitom zasjedanju.

(4) Isključenje se odgađa ako je protiv odluke o isključenju podnesena žalba.

Prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova

Članak 19.

Redovni članovi HDDU-a imaju sljedeća prava:

a)       birati i biti birani u tijela HDDU-a

b)       sudjelovati u radu, donošenju planova, programa i odluka od zajedničkog interesa HDDU-a

c)       javno izražavati svoje mišljenje o radu HDDU-a i njegovih tijela

d)       biti redovito informirani o radu i poslovanju HDDU-a i

e)       ostvarivati sva svoja prava utemeljena na zakonu i odredbama ovog Statuta.

Članak 20.

Počasni članovi HDDU-a imaju sljedeća prava:

a)      sudjelovati u radu i donošenju planova od zajedničkog interesa HDDU-a

b)      javno izražavati svoje mišljenje o radu HDDU-a i njegovih tijela

c)      biti redovito informirani o radu i poslovanju HDDU-a i

d)   ostvarivati sva svoja prava utemeljena na zakonu i odredbama ovog Statuta.

Članak 21.

Redovni članovi HDDU-a imaju sljedeće obveze:

a)       pridržavati se odredbi ovog Statuta, kao i drugih odredbi donesenih na temelju Statuta ili zakona

b)       djelatno sudjelovati u radu HDDU-a i njegovih tijela

c)       ponašati se u skladu s profesionalnom etikom i štititi ugled HDDU-a i struke

d)       redovito plaćati članarinu i

e)       obavijestiti tajništvo HDDU-a o promjeni radnog mjesta, umjetničkog statusa, adresi prebivališta ili boravišta te o promjeni osobnog imena ili prezimena najkasnije 30 dana od nastanka promjene

Članak 22.

Počasni članovi HDDU-a imaju sljedeće obveze:

a)      pridržavati se odredbi ovog Statuta, kao i drugih odredbi donesenih na temelju Statuta ili zakona

b)       ponašati se u skladu s profesionalnom etikom i štititi ugled HDDU-a i struke.

 

 

Članak 23.

Etičko povjerenstvo odlučuje o odgovornosti, odnosno stegovnoj odgovornosti članova HDDU-a.

 

Način vođenja popisa članova

 

Članak 24.

 

(1) HDDU vodi popis svojih članova.

 

(2) Popis članova vodi se elektronički i u pisanom obliku.

 

(3) Popis članova obvezno sadrži podatke o:

 

a)      osobnom imenu

b)      osobnom identifikacijskom broju (OIB)

c)      datumu rođenja

d)      adresi prebivališta ili boravišta

e)      datumu pristupanja članstvu

f)       kategoriji/statusu članstva i

g)      datumu prestanka članstva

 

(5) Popis članova je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Tijela HDDU-a

Članak 25.

(1) Tijela HDDU-a su:

 

a)      Skupština

b)      Upravni odbor

c)      Predsjednik

d)      Nadzorni odbor i

e)      Etičko povjerenstvo

 

(2) Članovi HDDU-a upravljaju HDDU-om putem svojih predstavnika u tijelima iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka.

 

 

Sastav Skupštine

 

Članak 26.

 

(1) Skupština je najviše tijelo HDDU-a.

 

(2) Skupštinu čine predstavnici ogranaka HDDU-a. iz članka 10. ovoga Statuta.

 

Izbor, mandat i opoziv članova Skupštine

 

Članak 27.

 

(1) Predstavnike ogranaka u Skupštini HDDU-a biraju Skupštine ogranaka i to na način da svaki pojedini ogranak bira jednog predstavnika na svakih započetih 15 članova ogranka koji uredno podmiruju svoje obveze prema HDDU-u.

 

(2) Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

 

(3) Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 

a)      opozivom, ako to zatraži u pismenom obliku više od polovice članova Skupštine

b)      prestankom članstva u HDDU-u ili

c)      na osobni zahtjev

 

(4) Člana Skupštine kojem je prestao mandat na temelju stavka 3. ovoga članka zamjenjuje sljedeći član koji je imao najveći broj glasova, a mandat mu traje do isteka vremena na koje je bio izabran član.

 

 

Način sazivanja sjednice Skupštine
te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata

Članak 28.

 

(1) Redovita skupština zasjeda jednom godišnje.

 

(2) Izborna skupština održava se svake četiri godine.

 

(3) Skupštinu saziva Upravni odbor.

 

(4) Skupština se mora sazvati i onda ako to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina članova Skupštine.

 

(5) Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Izvanredne skupštine na temelju stavka 4. ovoga članka, u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva, Skupštinu su ovlašteni sazvati sami predlagatelji koji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

 

(6) Izvanredna Skupština saziva se:

 

a)      kada Upravni ili Nadzorni odbor smatra potrebnim ili

b)      kada takvo zasjedanje zatraži najmanje jedne trećine ogranaka HDDU-a te u svom zahtjevu obvezno predloži dnevni red sjednice

 

(7) U slučaju isteka mandata tijelima upravljanja HDDU-a, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

(8) Sjednica Skupštine saziva se pisanim ili elektroničkim pozivom s naznakom dnevnoga reda tako da se poziva ogranke da dostave popis izabranih predstavnika za Skupštinu
HDDU-a najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.

 

 

Ovlasti Skupštine

 

Članak 29.

 

Skupština HDDU-a obavlja sljedeće poslove:

 

a)      bira i razrješava Predsjednika, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva HDDU-a

b)      usvaja Statut i druge opće akte te njihove izmjene i dopune

c)      donosi Poslovnik o svom radu

d)      usvaja plan rada za sljedeću kalendarsku godinu

e)       usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu

f)       usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

g)      usvaja godišnje financijsko izvješće

h)      odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti

i)       odlučuje o udruživanju sa srodnim udrugama i ostalim pravnim osobama u saveze, zajednice, mreže, koordinacije i međunarodne udruge

j)       odlučuje o prestanku rada HDDU-a i raspodjeli imovine i

k)      odlučuje i o svim drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela HDDU-a

 

 

Rad Skupštine i način odlučivanja

 

Članak 30.

 

(1) Sjednicama Skupštine predsjeda predsjedatelj radnog predsjedništva.

 

(2) Predsjedatelj Skupštine za svoj rad odgovara Skupštini.

 

(3) Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

 

(4) Ako u zakazano vrijeme na sjednici Skupštine nije nazočan propisan broj članova iz stavka 3. ovoga članka, sjednica se odgađa za pola sata te tada Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno najmanje 20 članova Skupštine.

 

(5) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u slučaju iz:

 

a)      članka 56. stavka 1. točke b) ovoga Statuta (prestanak postojanja HDDU-a) i

b)      članka 33. stavka 2. ovoga Statuta (izbor članova i zamjenika članova Upravnog odbora)

 

(6) Glasanje je javno, a kad to zahtijeva većina nazočnih članova glasanje je tajno.

 

(7) HDDU osigurava dolazak članova iz ogranaka izvan Zagreba na zasjedanje Skupštine putem organiziranog prijevoza. HDDU podmiruje putne troškove vlakom, autobusom ili na drugi prikladan način te isplatom najviše jedne dnevnice.

 

(8) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi HDDU-a.

 

Članak 31.

 

(1) U svrhu provedbe izbora za tijela upravljanja HDDU-a formira se posebna Komisija za izbore.

 

(2) Komisija za izbore ima pet članova, od kojih četiri imenuje Upravni odbor, a tajnik HDDU-a je po položaju član Komisije.

 

(3) Na konstituirajućoj sjednici članovi Komisije između sebe biraju predsjednika.

 

(4) Komisija za izbore raspisuje natječaj za mjesta u tijelima HDDU-a najkasnije 60 dana prije zasjedanja izborne Skupštine i dostavlja ga svim ograncima.

 

(5) Na natječaj se pojedinci prijavljuju samoinicijativno, prijavljuje ih ogranak ili član HDDU-a.

 

(6) Kandidature moraju stići u sjedište HDDU-a najkasnije 30 dana od dana raspisivanja natječaja. Sve pristigle kandidature Komisija za izbore objedinjuje i prosljeđuje ograncima.

 

(7) Svaka kandidatura mora sadržavati ime i prezime kandidata i kraći životopis, a kandidatura za predsjednika i kratak program rada.

 

 

Sastav Upravnog odbora

 

Članak 32.

 

(1) Upravni odbor je najviše kolegijalno upravno tijelo HDDU-a te izvršno kolegijalno tijelo Skupštine HDDU.

 

(2) Upravni odbor čini sedam članova, od kojih su dva člana iz ogranaka izvan Zagreba.

 

(3) Svaki član Upravnog odbora odgovoran je za svoj rad Upravnom odboru, a Upravni odbor je odgovoran za svoj rad Skupštini HDDU-a.

 

(4) Predsjednik HDDU-a je ujedno i predsjednik Upravnog odbora te saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

 

(5) Na svojoj konstituirajućoj sjednici članovi među sobom biraju potpredsjednika Upravnog odbora, koji je ujedno i potpredsjednik HDDU-a.

 

 

 

Izbor, mandat i opoziv članova Upravnog odbora

 

Članak 33.

 

(1) Članove i zamjenike članova Upravnog odbora biraju predstavnici Skupštine.

 

(2) Izabran je onaj član koji je dobio najveći broj glasova.

 

(3) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

 

(4) Članu Upravnog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 

a)      opozivom od Skupštine, u slijedećim slučajevima:

•    na prijedlog najmanje pet članova Upravnog odbora radi nesavjesnog ili nemarnog obavljanja svoje dužnosti

•    radi nanošenja materijalne ili moralne štete HDDU-a ili

•    radi zloupotrebe položaja

b)      prestankom članstva u HDDU-u i

c)      na osobni zahtjev

 

(5) Odluku o opozivu ili razrješenju u gore navedenim slučajevima donosi Upravni odbor.

 

(6) Do sljedeće Izborne skupštine HDDU-a na mjesto opozvanog/razriješenog člana Upravnog odbora, u radu Upravnog odbora sudjeluje sljedeći član po broju glasova ostvarenih na Izbornoj skupštini.

 

(7) Članovima Upravnog odbora pripada naknada za prisustvovanje i rad na sjednicama Upravnog odbora u visini koja će se odrediti posebnom odlukom Upravnog odbora na prijedlog tajnika HDDU-a, a u skladu s financijskim mogućnostima. U slučaju nedostatka financijskih sredstava naknada se može smanjiti odnosno ukinuti.

 

 

Način sazivanja sjednice Upravnog odbora

Članak 34.

(1) Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.

 

(2) Upravni odbor saziva i rukovodi njegovim radom predsjednik Upravnog odbora.

 

(3) Predsjednik Upravnog odbora je dužan sazvati Upravni odbor ako to zatraže najmanje tri člana Upravnog odbora ili Nadzorni odbor.

 

 

Ovlasti Upravnog odbora

 

Članak 35.

 

(1) Upravni odbor obavlja sljedeće poslove između zasjedanja Skupštine:

 • organizira provođenje politike, odluka, zaključaka i preporuka Skupštine, utvrđuje program rada te brine o izvršenju usvojenog programa
 • razmatra mogućnosti i poduzima mjere za aktivno uključivanje svih članova HDDU-a u ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština te njihovih izmjena i dopuna
 • predlaže opće akte HDDU-a
 • izvješćuje Skupštinu o financijskom planu za sljedeću kalendarsku godinu i godišnjem financijskom izvješću
 • podnosi Skupštini izvješća o radu HDDU-a
 • imenuje članove komisija i drugih tijela HDDU-a prema potrebi te im određuje zadatke
 • predlaže zaključivanje ugovora i sporazuma u ime HDDU-a
 • donosi odluke o financiranju akcija i djelatnosti HDDU-a
 • imenuje Tajnika HDDU-a
 • raspisuje natječaj za djelatnike Stručne službe
 • imenuje / predlaže predstavnike HDDU-a u raznim tijelima i institucijama
 • imenuje uređivački kolegij i usvaja koncepciju časopisa "Hrvatsko glumište"
 • imenuje članove žirija u svim akcijama i manifestacijama koje organizira HDDU
 • utvrđuje što se može smatrati umjetničkim djelom na području dramske umjetnosti
 • odlučuje o primanju novih članova HDDU-a
 • odlučuje o imenovanju počasnih članova HDDU-a
 • donosi odluku o visini članarina
 • donosi odluku o visini naknade za rad članovima Upravnog odbora
 • donosi odluku o isključenju pojedinog člana iz HDDU-a
 • razrješava dužnosti člana Upravnog odbora
 • imenuje novog člana Upravnog odbora na mjesto razriješenog člana
 • imenuje i opoziva likvidatora HDDU-a
 • bira i razrješava Arbitražno vijeće te donosi Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća i
 • obnaša i druge poslove koji su mu općim i pojedinačnim aktima stavljene u djelokrug rada

(2) Upravni odbor može po potrebi osnivati i imenovati povremena radna tijela (povjerenstva, komisije i sl.) radi razmatranja posebnih pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihova djelokruga.

 

 

Rad Upravnog odbora i način odlučivanja

 

Članak 36.

 

 

(1) Upravni odbor može pravovaljano donositi odluke ako je sjednici nazočno više od polovice članova.

 

(2) Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

 

(3) Upravni odbor donosi odluke javnim glasanjem, a može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasanjem.

 

(4) Svaki član Upravnog odbora obvezan je preuzeti i koordinirati najmanje jednu od redovitih ili izvanrednih aktivnosti HDDU-a, što će obavljati tijekom cijelog svog mandata.

 

 

Izbor, mandat i opoziv predsjednika HDDU-a

 

Članak 37.

 

(1) Predsjednika HDDU-a bira Skupština na mandat od četiri godine i može biti ponovno biran na tu funkciju.

 

(2) Predsjednik HDDU-a je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

 

(3) Mandat predsjedniku može prestati prije isteka mandatnog razdoblja i to:

a)       opozivom u slijedećim slučajevima:

•   radi nesavjesnog ili nemarnog obavljanja svoje dužnosti

•   radi nanošenja materijalne ili moralne štete HDDU-u

•   radi zloupotrebe položaja;

b) razrješenjem na osobni zahtjev.

 

(4) Skupština može opozvati predsjednika HDDU-a, članove ili cijeli Upravni odbor ako on ne ostvaruje odluke, stajališta i zaključke Skupštine.

 

(5) Prijedlog za opoziv predsjednika HDDU-a može podnijeti najmanje jedna trećina ogranaka HDDU-a i tada se saziva sjednica Izvanredne skupštine.

 

(6) Kada najmanje pet članova Upravnog odbora zatraži opoziv predsjednika koji je ujedno i član Upravnog odbora, Upravni odbor neodložno saziva Izvanrednu Skupštinu, a do održavanja iste dužnost predsjednika obavlja potpredsjednik HDDU-a.

 

 

Ovlasti predsjednika HDDU-a

 

Članak 38.

 

(1) Predsjednik HDDU-a obavlja sljedeće poslove:

a)       zastupa i predstavlja HDDU;

b)       saziva i vodi sjednice Upravnog odbora;

c)       potpisuje dokumente i sklapa ugovore koji materijalno obvezuju HDDU;

d)       zastupa HDDU u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;

e)       pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora;

f)        brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;

g)       brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine, Upravnog odbora i HDDU-a

h)       obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik.

Nadzorni odbor

Članak 39.

(1) Nadzorni odbor sastoji se od tri člana od kojih su dva iz Zagreba , a jedan iz ogranaka izvan Zagreba.

(2) Članove Nadzornog odbora bira Skupština na mandat od četiri godine i oni mogu biti ponovno birani.

(3) Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika.

(4) Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabran član Upravnog odbora.

(5) Zbog nesavjesnog ili nemarnog obavljanja svoje dužnosti Skupština može razriješiti pojedinog člana Nadzornog odbora ili cijeli Nadzorni odbor na prijedlog najmanje jedne trećine Ogranaka HDDU-a.

(6) Na upražnjeno mjesto člana Nadzornog odbora Skupština bira člana HDDU-a koji je dobio najveći broj glasova na sjednici izborne Skupštine, a nije izabran za člana nijednog tijela HDDU-a.

Članak 40.

(1) Nadzorni odbor :

a)       prati i nadzire rad tijela HDDU-a, a o svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu i tijelo čiji rad nadzire

b)       kontrolira i utvrđuje je li djelatnost HDDU-a u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima HDDU-a i

c)       donosi odluke o žalbama u predmetima iz područja svoje nadležnosti

(2) Sva su tijela i dužnosnici HDDU-a dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u svu dokumentaciju koja se tiče djelatnosti HDDU-a, a postupanje suprotno navedenom smatra se kršenjem odredbi Statuta ili težom povredom radne discipline.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 41.

(1) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora i održavaju se prema potrebi.

(2) Za stručnu pomoć pri obavljanju zadataka iz svoga djelokruga odbor može angažirati odgovarajuće stručnjake u skladu s financijskim mogućnostima HDDU-a.

(3) Predsjednik i tajnik HDDU-a dužni su osigurati Nadzornom odboru potrebne uvjete za rad i stručnu pomoć.

 

Etičko povjerenstvo

Članak 42.

(1) Etičko povjerenstvo čine tri člana, od kojih su dva iz Zagreba , a jedan iz ogranaka izvan Zagreba.

(2) Članove Etičkog povjerenstva bira Skupština na mandat od četiri godine i oni mogu biti ponovno birani.

(3) Članovi između sebe biraju predsjednika Etičkog povjerenstva.

Članak 43.

(1) Članovi HDDU-a stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim općim aktima pred Etičkim povjerenstvom.

(2) Etičko povjerenstvo nadležno je i za rješavanje povrede etike struke koje učine članovi HDDU-a, za međusobne sporove članova u svezi s pitanjima etike te rješavanje prijava protiv članova HDDU-a.

Članak 44.

(1) Svaka osoba, neovisno o članstvu u HDDU-u, može podnijeti prijavu Etičkom povjerenstvu protiv člana HDDU-a, ako smatra da mu član HDDU-a svojim djelovanjem ometa obavljanje profesionalne djelatnosti ili na bilo koji drugi način šteti njegovom profesionalnom ugledu.

(2) Prijavu Etičkom povjerenstvu može podnijeti Upravni i Nadzorni odbor HDDU-a.

Članak 45.

(1) Sjednice Etičkog povjerenstva saziva predsjednik Etičkog povjerenstva i održavaju se po potrebi, odnosno prema zaprimljenim prijavama.

(2) Na zaprimljene prijave Etičko povjerenstvo dužno je odgovoriti najkasnije u roku 30 dana od zaprimanja prijave.

Članak 46.

(1) Etičko povjerenstvo može izreći sljedeće stegovne mjere:

a)       opomena i

b)       prijedlog za isključenje iz HDDU-a

(2) Isključenje može biti privremeno ili stalno.

(3) Pravovaljane odluke donose se ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova.

(4) Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova povjerenstva.

(5) Protiv odluke Etičkog povjerenstva može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, izjaviti žalba Nadzornom odboru.

(6) Nadzorni odbor dužan je razmotriti žalbu i donijeti odluku na prvoj redovnoj sjednici ili najkasnije 30 dana od dana zaprimanja žalbe.

Komisije i druga tijela HDDU-a

Članak 47.

(1) Skupština i Upravni odbor mogu prema potrebi osnivati posebna tijela ili komisije. One mogu biti stalne ili povremene.

(2) Stalne komisije sastoje se od predsjednika i četiri člana. Tajnik HDDU-a je član stalnih komisija.

(3) Članovi stalnih komisija biraju se na četiri godine i oni mogu biti ponovno birani u kontinuitetu još jedan mandat.

(4) Upravni odbor imenuje stalne komisije i radna tijela:

a)       Komisiju Fonda solidarnosti i

b)       Odbor za obilježavanje obljetnica umjetničkog djelovanja

Članak 48.

Djelokrug i način rada, sastav, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost komisija ili radnih tijela odredit će Upravni odbor odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela.

Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar HDDU-a

Članak 49.

 

(1) U slučaju spora odnosno sukoba interesa u HDDU-u, Upravni odbor imenuje ad hoc Arbitražno vijeće sastavljeno od tri člana HDDU-a koji će u svom radu na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona o mirenju te provesti postupak mirenja.

(2) Pravilnik o sastavu, mandatu i načinu odlučivanja Arbitražnog vijeća donosi Upravni odbor HDDU-a.

(3) Odluka Arbitražnog vijeća je konačna i protiv iste se može pokrenuti upravni spor.

Stručna služba HDDU-a

Članak 50.

(1) Stručna služba HDDU-a obavlja sve stručne i administrativne poslove kojima se ostvaruju ciljevi i djelatnosti HDDU-a, kako slijedi:

a)       administrativne poslove za sva tijela upravljanja HDDU-a

b)       opće poslove

c)       financijsko-računovodstvene poslove

d)       vodi evidenciju članstva i naplate članarina

e)       obavlja administrativne usluge članstvu u okviru svoje nadležnosti

f)        obavlja administrativne poslove vezane za obavljanje zadataka i ciljeva zbog kojih je HDDU osnovan i

g)       druge stručne poslove prema općim aktima i Statutu HDDU-a

(2) Stručnom službom rukovodi Tajnik.

(3) Prava, obveze i odgovornosti Tajnika i djelatnika Stručne službe regulirana su ugovorom o radu odnosno Zakonom o radu.

(4) Tajnik HDDU-a je odgovorna osoba zadužena za evidenciju članstva.

(5) Upravni odbor, na prijedlog Tajnika, utvrđuje ustrojstvo i broj djelatnika stručne službe.

(6) Poslove knjigovodstva vodi ovlašteni knjigovodstveni servis na temelju ugovora o poslovnoj suradnji.

Članak 51.

(1) Tajnik HDDU je ovlašten za potpisivanje svih ugovora u ime HDDU-a te je potpisnik financijske dokumentacije.

(2) Tajnik je ovlašten za zaključivanje ugovora o djelu ili autorskih ugovora za povremeno obavljanje posebnih stručnih te administrativnih i pomoćnih poslova za HDDU.

(3) Tajnik HDDU-a utvrđuje kvalifikaciju i broj djelatnika Stručne službe HDDU-a, predlaže Upravnom odboru te zaključuje ugovor o radu s djelatnicima Stručne službe.

Nadzor nad radom HDDU-a

Članak 52.

 

(1) Nadzor nad upravljanjem financijskim sredstvima iz javnih izvora obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.

 

(2) Nadzor nad financijskim poslovanjem HDDU-a i podnošenjem propisanih financijskih izvješća provodi Ministarstvo financija.

 

(3) Inspekcijski nadzor nad radom HDDU-a, u smislu Zakona o udrugama, obavlja nadležni ured.

 

(4) Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja HDDU-a obavljaju nadležne inspekcije i ovlašteni državni službenici.

 

 

Imovina, način stjecanja i raspolaganje imovinom

 

Članak 53.

Imovinu HDDU-a čine:

a)       novčana sredstva

b)       pokretne stvari

c)       nekretnine i

d)       druga imovinska prava

Članak 54.

(1) HDDU stječe imovinu iz sljedećih izvora:

a)       članarina

b)       dotacija iz proračuna

c)       solidarnih sredstava članova

d)       prihoda koji se ostvare na osnovu sporazuma i ugovora

e)       prihoda koji potječu od imovine koja pripada HDDU-u

f)        donacija, sponzorstava, izvanrednih prihoda i sl. te

g)       iz drugih izvora u skladu sa zakonom

(2) HDDU može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom.

 

 

Odgovornost za obveze HDDU-a

Članak 55.

(1) Za svoje obveze HDDU odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

(2) Članovi HDDU-a i članovi tijela upravljanja HDDU-a ne odgovaraju za obveze HDDU-a.

 

Prestanak postojanja HDDU-a

 

Članak 56.

 

(1) Razlozi za prestanak djelovanja HDDU-a:

a)       u slučajevima predviđenim zakonom ili

b)       odlukom Skupštine.

(2) U slučaju prestanka djelovanja, na temelju odluke Skupštine, odluku o prestanku djelovanja HDDU-a donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine HDDU-a te donosi odluku o raspoređivanju imovine društva.

Izbor i opoziv likvidatora

Članak 57.

 

(1) Likvidator HDDU-a je fizička ili pravna osoba koju je imenovao Upravni odbor HDDU-a i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

 

(2) Likvidator zastupa HDDU u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje HDDU-a do okončanja postupka likvidacije i brisanja HDDU-a iz registra udruga.

 

(3) Upravni odbor HDDU-a ovlašten je iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.

(4) Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad.

 

Postupak raspodjele imovine u slučaju prestanka postojanja HDDU-a

Članak 58.

 

(1) U slučaju prestanka postojanja HDDU-a imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine u skladu sa Statutom.

 

(2) HDDU nema pravo imovinu HDDU-a dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 59.

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut HDDU-a od 28. listopada 2004. te izmjene i dopune Statuta HDDU-a iz 2007., 2011. i 2015.

 

Članak 60.

 

Ovaj Statut usvojen je na sjednici Skupštine HDDU-a održanoj 30. rujna 2015., a stupa na snagu danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

 

 

Predsjednik HDDU-a

 

 

Slavko Juraga